U zoekt op {{ keyword }}:

Blog Jack Opgenoord - Over de Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De wereld om ons heen verandert, snel en met veel impact. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, ook voor het sport en beweeg aanbod en het verenigingsleven in het bijzonder.

 

U bent zich vast al aan het oriënteren met welke lokale partijen u het liefst in de coalitie richting wilt geven aan de ambitie van uw gemeente. Over welke onderwerpen bent u het ‘eens’ en over welke (nog) niet? Ik hoop dat deze nieuwsbrief een bijdrage levert  aan uw coalitieprogramma. Huis voor de Sport Limburg is daarbij de komende vier jaar weer graag uw samenwerkingspartner!

 

In de Huis voor de Sport Limburg nieuwsbrief van maart leest u wat onze partners hopen terug te lezen in het coalitieakkoord. Benieuwd naar mijn visie, lees hieronder verder.

 

Sport en bewegen is een onderwerp waar vaak alle partijen het belang van inzien en u mooie afspraken over kunt maken met de andere partijen in de raad. Uit onderzoek van het Mulier Instituut en GFK blijkt dat de Nederlander vindt dat de gemeente in sport moet blijven investeren. Een ruime meerderheid van de bevolking vindt dat de gemeente zich blijft inzetten voor sportstimulering en beheer en onderhoud van accommodaties. Bijna de helft van de Nederlanders is van mening dat de gemeente een gezonde leefomgeving moet bevorderen door de samenwerking tussen sport, onderwijs en zorg te stimuleren (zie ook het Sportcampagnefilmpje). Ook het investeren in toegankelijke, kwalitatief hoogstaande accommodaties (25%) wordt door Nederlanders als een belangrijke taak van de gemeente gezien. Hoe de gemeente en de sportsector dit samen kunnen realiseren, kunt u nog eens nalezen in ‘Investeren en meedoen’, ‘Bouwstenen voor Lokaal Sportbeleid’ en het recent door Vereniging Sport & Gemeenten gepubliceerde visiedocument ‘Sport stimuleert’.

 

Clubs staan open, maar hebben ondersteuning nodig
Ook de sport zelf vindt dat. De sport is in transitie, verandert mee met de samenleving. 82% van de sportclubs in Nederland wil graag haar maatschappelijke rol versterken. Zij staan open om mee te denken met uitdagingen van andere sportclubs, het onderwijs, de kinderopvang en de zorg in de omliggende wijken en de gemeente als geheel. Een flink deel van de clubs wil graag uitgroeien naar een Open Club. Zij hebben daar wel hulp van de gemeente bij nodig.

Open Club, anders verenigen

Samen het antwoord vinden op de veranderende tijd. Door verbindingen te leggen en elkaar te versterken. Het draait om sportverenigingen, maar zeker niet om sport alleen. We zien Open Club Limburg als een nieuwe ontmoetingsplek. Waar je kunt sporten, maar waar ook activiteiten op het gebied van zorg, onderwijs en cultuur plaatsvinden. Een gezellige en inspirerende club, diep verankerd in het sociale en maatschappelijke leven van een stad, dorp, wijk of kern. Open Club is er voor iedereen. Jong en oud, met of zonder beperking. Een vertrouwde plek in het hart van de samenleving.

 

Wat doet uw gemeente?

Ook Limburgse gemeenten staan voor grote opgaven in het sociale domein, de fysieke leefomgeving, duurzaamheid, mobiliteit, het (preventieve) gezondheidsbeleid, vergrijzing, krimp en armoedegroei. Daarnaast speelt de transitie van de veranderende overheid, bezuinigingen, faciliteren van burgerinitiatieven en vergroten van de burgerparticipatie een prominente rol de komende vier jaar.

 

Ook sport en bewegen schuift daardoor steeds meer op naar het sociale domein en speelt een belangrijke rol binnen deze opgaven en ontwikkelingen. Investeer daarom ook in sport en bewegen als middel om een oplossing te vinden voor individualisering, consumentisme, vereenzaming, overgewicht, vergrijzing, krimp en afnamen van de noodzakelijke vrijwilligers. De oplossing ligt in samenwerken. Binnen de gemeentelijke afdelingen van het sociaal  domein, zorg, onderwijs, sport en recreatie. Maar zeker zo belangrijk is de samenwerking met sportclubs, scholen en andere maatschappelijke organisaties bij de verdere concretisering en uitwerking. Samenwerken is ook de basis van het landelijk Sportakkoord van het ministerie van VWS. Meer over het sportakkoord in de nieuwsbrief lees je hier.  

 

Ook leest u verderop in dezelfde nieuwsbrief wat enkele Limburgse Open Clubs, het Jeugdsportfonds, Topsport Limburg, Paardensport Limburg, Limburg Handbal de komende vier jaar verwacht van de Limburgse gemeenten.

 

Ik hoop dat de nieuwsbrief een bijdrage levert  aan uw coalitieprogramma. Huis voor de Sport Limburg is daarbij de komende vier jaar weer graag uw samenwerkingspartner!

 

Jack Opgenoord

Directeur Huis voor de Sport Limburg

 

Ps: ook benieuwd naar Sport en Bewegen in de Limburgse verkiezingsprogramma's? Lees hier onze analyse van de verkiezingsprogramma's!

 

 

Auteur: Jack Opgenoord - Directeur

 

Twitter: @opgenoord

Klik hier voor mijn volledige profiel

Contactpersoon

Jack Opgenoord - Directeur neem gelijk contact met mij op VIA:

046 - 477 05 90

mail: j.opgenoord@huisvoordesport.org

WILT U FACTS & FIGURES OVER
SPORT EN BEWEGEN IN LIMBURG?

WIJ HEBBEN ALLES VOOR U OP EEN RIJTJE GEZET.

zie alle facts

PARTNERS

Provincie Limburg
Sportkracht12
Go for Gold
Vereniging Sport en Gemeenten
Staand Goud
The MovieFactory