U zoekt op {{ keyword }}:

Special Gemeenteraadsverkiezingen: laat je inspireren

In 30 Limburgse gemeenten werd op 21 maart 2018 de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De stemmen zijn geteld en de coalities worden gevormd. In de aankomende periode worden de colleges gevormd en de programma's voor de komende 4 jaar geschreven. 

 

Rondje langs de sportvelden
We hebben verschillende partners gevraagd wat zij vinden dat in elk coalitieakkoord 'moet' worden opgenomen. Lees de visie van Jack Opgenoord, directeur Huis voor de Sport Limburg hier. Laat je hieronder inspireren door Open Club de Solberg Beesel, Park Leudal-Oost, Limburg Paardensport, Topsport Limburg, Open Club Klimmen, Jeugdsportfonds Limburg en Limburg Handbal.

 ‘Minimaal een basisvoorziening per gemeente waar jong en oud in zomer en winter kan sporten en bewegen.
’ 

  

De komende vier jaar zou in het collegeprogramma de leefbaarheid van de dorpskernen in een gemeente centraal moeten staan. En bij leefbaarheid horen voorzieningen zoals een basisschool, een supermarkt, een gemeenschapshuis en een bijdetijdse sportaccommodatie. Natuurlijk kan die in een kleine kern niet dezelfde mogelijkheden bieden als in een stedelijke omgeving maar er dient minimaal een basisvoorziening te zijn waar jong en oud in zomer en winter kan sporten en bewegen.

De laatste jaren voeren veel gemeenten een beleid waarin de subsidiekraan wordt gebruikt om verenigingen te dwingen tot samenwerking en fusies. Er is helemaal niets mis met samenwerking, integendeel. Maar als dat ertoe leidt dat vanwege de reisafstand het sporten en bewegen wordt ontmoedigd, dan gaat dat ten koste van de leefbaarheid en van de volksgezondheid. En daar moet je als college en gemeenteraad toch niet aan willen meewerken!

Cor Vulders
Voorzitter Open Club de Solberg Beesel
Voorzitter VV Bieslo
 
 

 

‘Vertrouwen op de kracht van de gemeenschap’ 

   

“De Open Club biedt oplossingen aan allerlei  uitdagingen waar verenigingen voor staan,” aldus Patrick Geraedts, voorzitter van Park Leudal-Oost, de eerste Open Club van Limburg. Daarbij is een coalitieakkoord die de Open Club-gedachte ondersteunt van uiterste belang. 

“Vele gemeenten zetten in op de leefbaarheid van kleine kernen. Ook vele burgerinitiatieven dragen bij aan de leefbaarheid. Initiatieven en gemeente hebben hoe dan ook met elkaar van doen.

Ruimte bieden
“Wij verwachten in een coalitieakkoord dat een  gemeente ruim baan geeft aan die initiatieven. Waarbij de focus ligt op het faciliteren en niet het overnemen. Waardeer en durf te vertrouwen op de kracht vanuit de gemeenschap. Durf als overheid los te laten en biedt ruimte om te experimenteren en te leren.”

Sport-, sociaal en ecconomisch domein verbinden
“Denk ook domein overstijgend, ook qua voorzieningen. Het verenigingsleven is een fundament in de samenleving. Sporten en bewegen hebben effect op gezondheid, sociaal en arbeid. Verbind sport-, sociale en economische domein.”

Investeer en doen mee in de Open Club 
“Investeren in sport en bewegen levert juist geld op, zeker ook gezien de effecten! Een kwalitatief goede accommodatie, waar sport, zorg, cultuur, onderwijs en de buurt gebruik van kunnen maken, zorgt er daarnaast voor dat mensen er met plezier naartoe gaan. En is om die reden essentieel om mensen aan het sporten te houden en te krij­gen. Het leidt ook tot meer samenwerking binnen én tussen de betrokken sectoren.”

Leefbaar Limburg
“Binnen Park Leudal-Oost zien we de investering van het samen komen, ruimschoots terug. Inmiddels hebben zich al 37 samenwerkingspartners aangesloten. Verenigingen kijken over hun eigen grenzen heen. O.a. door clustering en bundeling van krachten, wordt de vitaliteit van een ieder vele malen sterker en geven we invulling aan de eerste Open Club van Limburg. En wij durven ook nog te stellen: werken we aan een leefbaar Limburg. Sport en meer biedt allerlei mogelijkheden om in een gemeente het leven van alle inwoners sterk te veraangenamen. Met vele positieve effecten op gezondheid, sociaal en arbeid. Reden genoeg om de Open Club een plek te geven in een coalitieakkoord!”

Silvia Heijnen
Park Leudal-Oost

 

'Paardensport van groot belang voor Limburg’ 


Het is niet voor niets dat de paardensport in Limburg één van de twee speerpuntsporten betreft. Limburg en paarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Naar schatting heeft 1 op de 10 inwoners “iets” met paardensport of paardenhouderij. Bijvoorbeeld als sporter, ondernemer, bestuurder, vrijwilliger, organisator, trainer of fokker. Limburg wordt door menigeen gezien als dé paardenprovincie van Nederland. De aanwezigheid van rolmodellen, sportieve successen, grote bedrijven, veel fokkers, goede accommodaties en een aantrekkelijke geografische ligging zijn hier debet aan. Net als de goede bereikbaarheid, de ligging in het centrum van de internationale paardensport en dichtbij locaties waar de paardensport diep geworteld is zoals in Aken, Lanaken en Valkenswaard.
 
Uit recent onderzoek door Mulier Instituut in opdracht van de Provincie Limburg blijkt dat de jaarlijkse omzet van de Limburgse paardensector sinds 2009 met ongeveer 30% is gestegen.
 
De paardensector is zeer veelzijdig en van grote maatschappelijke waarde. De sector biedt unieke kansen voor de lokale economie, sport, op gebied van recreatie en toerisme, branding en als bouwsteen voor landschappelijke ontwikkeling. Op deze thema’s werkt de Stichting Limburg Paardensport samen met de Provincie Limburg, de sector en vijftien publieke en private partners aan versterking van de regio. Het zou dan ook goed zijn wanneer naast Horst aan de Maas, Weert en Nuth ook andere gemeenten zich samen met belangrijke lokale stakeholders focussen op realisatie van de unieke kansen die deze sector en sport bieden. Hierover gaat Stichting Limburg Paardensport graag met gemeenten in gesprek!
 
Cissy Schuring
Limburg Paardensport

 

‘Talentherkenning lokaal, talentontwikkeling regionaal’ 


Investeren in de breedtesport betekent indirect ook investeren in de topsport. In de breedtesport komen immers de talenten bovendrijven. We pleiten ervoor dat gemeenten daarom ook gaan of blijven investeren in talentherkenning. Dat dient lokaal, op gemeentelijk niveau te gebeuren. Jongeren hebben er recht op dat ze óók hun sporttalent kunnen ontdekken. Het programma ‘je sporttalent ontdekken is fun’ is daar uitermate geschikt voor. Het ontwikkelen van talenten vraagt om een bovenlokale aanpak, dat dient regionaal te worden ingevuld in samenwerking met de Provincie Limburg. We roepen gemeenten op om daarin meer en beter samen te werken en gebruik te maken van bestaande faciliteiten, producten en diensten. Er is al een uitgebreid netwerk in Limburg om sporttalent (beter) tot wasdom te laten komen. Dat vraagt van gemeenten enerzijds dat zij zich verdiepen in dat netwerk en anderzijds dat ze over hun eigen schaduw heen stappen. Laat de dromen van de sporttalenten in de gemeente leidend zijn en overleg met buurgemeenten hoe die dromen het beste gefaciliteerd kunnen worden.
 
Geert Ruigrok
Directeur Topsport Limburg
 

 

‘De (sport)vereniging als spil van de participatie maatschappij’ 


In nogal wat verkiezingsprogramma’s hebben we kunnen lezen, dat de politiek de lokale verenigingen blijven steunen. Maar een zoektocht naar wat nu met deze “oneliner” precies bedoeld wordt, levert niet veel op. Dat kan betekenen dat ik niet goed zoek of dat de politieke partijen het zelf niet weten.
 
Dat verenigingen steun verdienen dat heeft men goed gezien. In een maatschappij waar veranderingen zich steeds sneller opvolgen; waar gezinnen alleen draaiende te houden zijn als beide partners werken; waar op het werk steeds meer van de werknemers gevraagd wordt; waar tot op hoge leeftijd doorgewerkt moet worden; waar de 24 uurs maatschappij in steeds meer bedrijfstakken haar intrede doet; staan verenigingen onderdruk. Het is steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden; of dat nu is om de training te verzorgen, een team te coachen, de shirts te wassen of een bestuurstaak op zich te nemen.
 
Want in die vereniging gebeurt het.
Hier worden jongeren gestimuleerd te bewegen; hier ontmoeten mensen van verschillende generaties elkaar; hier is plezier te beleven; hier leer je samenwerken; hier leer je omgaan met tegenslagen; hier leer je doorzetten; hier gaan mensen met verschillende achtergronden spontaan met elkaar in gesprek over wat er in een dorp, wijk of stad leeft; hier worden creatieve voorstellen bedacht.
 
Dit zijn allemaal open deuren. En waarschijnlijk is dat ook waarom de politiek de verenigingen in stand wil houden. Maar wat is er nodig om het verval van de verenigingen een halt toe te roepen? Deels kan dat door slimmer te organiseren. Deels kan dat door te professionaliseren (meer beroepskrachten inzetten). Maar ondanks dat zullen er vrijwilligers aan de bak moeten, wil het enigszins betaalbaar blijven, wat weer nodig is om de vereniging voor een iedereen toegankelijk te houden.
 
Maar hoe kunnen we dit dilemma doorbreken?
Enkel door te zeggen de verenigingen te steunen?
Door de subsidie aan verenigingen te verbeteren?
 
lees hier verder
 
Huub Verhoeven
Voorzitter Klankbordgroep Open Club Klimmen
 

 

‘Alle kinderen moeten kunnen sporten’ 


Met die gedachte heeft Jeugdsportfonds Limburg in  2017 5.158 kinderen in armoede geholpen. 
 
Samen meer bereiken
Samen met Jeugdcultuurfonds, Leergeld, Stichting JarigeJob en Nationaal Fonds Kinderhulp hebben we jarenlange ervaring met het bereiken van kinderen via meerdere partners, zoals professionele intermediairs uit het onderwijs, wijkteams, schuldhulpverlening, jeugdzorg en een groot netwerk van onze bevlogen vrijwilligers en maatschappelijke partners. Hierdoor bereiken wij ook kinderen die niet direct in beeld zijn, zoals gezinnen met schulden en ‘onzichtbare’ gezinnen waarvan ouders bijvoorbeeld ZZP-er of ondernemer zijn. 
 
Wij vragen u als wethouder aandacht te houden voor alle kinderen en jongeren die in uw gemeente opgroeien in armere gezinnen. En voor hen de komende vier jaar middelen beschikbaar te blijven stellen zodat zij ook de kans hebben op een goede start net als hun leeftijdsgenoten. Met de particuliere middelen van onze samenwerkende organisaties en ons wijdverspreide netwerk hebben we een grotere slagkracht en kunnen we samen meer kinderen bereiken. 

Kim Wijnants
Jeugdsportfonds Limburg
 

 

Handbal is een stoere sport, die het hele jaar door overal en altijd gespeeld kan worden’ 


Handbalverenigingen zijn vaak van oudsher diep verankerd in de Limburgse gemeenten en hebben een belangrijke rol, zowel sportief als maatschappelijk. Handbal is dan ook niet weg te denken uit de Limburgse sportcultuur, maar helaas staat ook binnen deze sport de verenigingsorganisatie vaak onder druk. Daarom is handbal voor Provincie Limburg een kernsport. 

Limburg Handbal stimuleert schoolhandbal, beachhandbal en de samenwerking tussen handbalverenigingen en handbalscholen in Limburg. Wij ondersteunen talenten en tophandbalverenigingen en zoeken aansluiting bij (maatschappelijke) projecten van Huis voor de Sport Limburg. Met de Limburgse gemeenten en álle organisaties in de handbalwereld willen wij de komende 4 jaar graag samenwerken om handbal in Limburg te behouden, te versterken en toekomstbestendig(er) te maken.

Handbal is een stoere sport, die het hele jaar door overal en altijd gespeeld kan worden. We pakken de bal graag samen op!
 
Margo Frissen 
Manager Limburg Handbal

Auteur: Joris Baur - Adviseur Sport en Bewegen

 

Klik hier voor mijn volledige profiel

Contactpersoon

Joris Baur - Adviseur Sport en Bewegen neem gelijk contact met mij op VIA:

06-31044931

mail: j.baur@huisvoordesport.org

WILT U FACTS & FIGURES OVER
SPORT EN BEWEGEN IN LIMBURG?

WIJ HEBBEN ALLES VOOR U OP EEN RIJTJE GEZET.

zie alle facts

PARTNERS

Provincie Limburg
Sportkracht12
Go for Gold
Vereniging Sport en Gemeenten
Staand Goud
The MovieFactory