U zoekt op {{ keyword }}:

Privacy Policy

Privacy Policy  

 

Stichting Huis voor de Sport Limburg, handelend onder Stichting Limburg in Beweging, gevestigd te 6135 LJ Sittard, Parijsboulevard 345, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Huis voor de Sport Limburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Stichting Huis voor de Sport Limburg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Stichting Huis voor de Sport Limburg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 

 • Uitvoering geven aan onze samenwerking, zoals vastgelegd in een offerte, overeenkomst of opdracht; 
 • Communicatie over de opdracht, dienstverlening of levering; 
 • Uitvoeren van de doelstellingen van Huis voor de Sport Limburg; 
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht; 
 • Administratieve en financiële afhandeling. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • De overeengekomen opdracht. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Huis voor de Sport Limburg de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Bedrijfsnaam 
 • Aanhef  
 • Naam/voorletters/tussenvoegsel 
 • Functie 
 • Adres 
 • Postcode 
 • Plaats 
 • Provincie 
 • Land 
 • Telefoonnummer 
 • Mobiele telefoon/zakelijk 
 • E-mailadres 
 • Website 
 • KvK-registernummer 
 • BTW-nummer 
 • IBAN 

Stichting Huis voor de Sport Limburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees 

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Stichting Huis voor de Sport Limburg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen; 
 • Uitvoeren van de doelstellingen van Huis voor de Sport Limburg; 
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • Inschrijving nieuwsbrief en branche gerelateerde informatie. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Huis voor de Sport Limburg de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Aanhef 
 • Voornaam 
 • Tussenvoegsel 
 • Achternaam 
 • E-mailadres 
 • Naam organisatie
 • Branche 

Stichting Huis voor de Sport Limburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder- /lobbycontacten en/of geïnteresseerde 

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Stichting Huis voor de Sport Limburg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten; 
 • Uitvoeren van de doelstellingen van Huis voor de Sport Limburg; 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Huis voor de Sport Limburg de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Aanhef 
 • Naam/voorletters/tussenvoegsel 
 • Functie 
 • Adres 
 • Postcode 
 • Plaats 
 • Provincie 
 • Land 
 • Woonplaats 
 • Telefoonnummer 
 • Mobiele telefoon/zakelijk 
 • E-mailadres 
 • Geslacht 
 • LinkedIn/zakelijk 
 • Twitter/zakelijk 
 • Werkzaam bij organisatie 

Stichting Huis voor de Sport Limburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers 

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Stichting Huis voor de Sport Limburg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • De arbeidsovereenkomst. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Huis voor de Sport Limburg de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Aanhef 
 • Naam/voorletters/tussenvoegsel 
 • Functie 
 • Adres 
 • Postcode 
 • Plaats 
 • Provincie 
 • Land 
 • Woonplaats 
 • Telefoonnummer 
 • Mobiele telefoon/privé 
 • Mobiele telefoon/zakelijk 
 • E-mailadres 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Geboorteplaats 
 • Burgerlijke staat 
 • Partnergegevens (voor noodgevallen) 
 • IBAN 
 • Salarisgegevens 
 • Paspoort kopie  
 • BSN-nummer 

Stichting Huis voor de Sport Limburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

 • Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 • Het verzorgen van de ICT infrastructuur; 
 • Het verzorgen van een CRM programma; 
 • Het verzorgen van de salarisadministratie; 
 • Het verzorgen van werknemersverzekeringen; 
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

 

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

 

Bewaartermijn 

Stichting Huis voor de Sport Limburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

 

 • Alle personen die namens Stichting Huis voor de Sport Limburg van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

 

Vragen 

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. 

 

Contactgegevens 

Stichting Huis voor de Sport Limburg  

Parijsboulevard 345 

6135 LJ Sittard 

info@huisvoordesport.org 

 

PARTNERS

Provincie Limburg
Sportkracht12
Go for Gold
Vereniging Sport en Gemeenten
Staand Goud
The MovieFactory