Sportakkoorden zijn van belang om te komen tot een toekomstbestendig sport- en beweegaanbod voor een gezonde en vitale samenleving. Betaalbaar en toegankelijk voor jong, oud, rijk, arm, met en zonder beperking.

Op dit moment is meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten aan de slag met het Sportakkoord. In alle Limburgse gemeenten gaan zogenaamde sportformateurs aan de slag om met de gemeenschap een lokaal sportakkoord te realiseren. Dat is een fantastische ontwikkeling! De grootste winst is niet alleen het vrijkomen van financiële middelen, maar vooral ook de kans om nu structurele samenwerking te creëren tussen de overheid, het onderwijs, de buurt, zorg, verenigingen en commerciële partners.

Sociale Domein

Sport en bewegen is allang niet meer iets van de overheid alleen. Sport en bewegen schuift steeds meer op naar het sociale domein. Beweegarmoede, overgewicht, eenzaamheid, sociale cohesie zijn thema’s waarop steeds meer wordt ingezet. Het commerciële sportaanbod, ongeorganiseerd sporten in de openbare ruimte, fitnesscentra, scholen en de zorg gaan een steeds groter deel uitmaken van het totale sport- en beweegaanbod. Door al dit positieve beweeggeweld komt onze unieke verenigingsstructuur steeds meer onder druk te staan. Sportverenigingen en het onderwijs blijven belangrijke sport- en beweegplekken in de samenleving. Hier bereiken we met name kinderen. Investeren in beweegonderwijs, zoals gezonde Basisschool van de Toekomst, in sterke verenigingen en in beweegaanbod voor kwetsbare groepen, heeft dan ook de hoogste prioriteit. Schaalvergroting, clustering van accommodaties en intensivering van de samenwerking worden steeds belangrijker.

Adviseur Lokale Sport

Wij hopen dat in de lokale sportakkoorden het onderwijs en de verenigingen een goede plek krijgen, waarbij de gemeentelijke overheid een faciliterende rol vervult. De sportformateur kan hierbij ondersteuning krijgen van de zogenaamde Adviseur Lokale Sport. Hij kan ervoor zorgen dat verenigingen en de commerciële sport nauw betrokken worden bij de totstandkoming en uitvoering van de lokale sportakkoorden. Is het sportakkoord eenmaal geschreven, dan heeft deze adviseur een belangrijke taak bij de besteding van de uitvoeringsbudgetten om hetgeen in het sportakkoord is opgenomen te realiseren. NOC*NSF heeft aan Huis voor de Sport Limburg gevraagd om in elke gemeente een Adviseur Lokale Sport te regelen. Is er in jouw gemeente nog geen Adviseur Lokale Sport aangesteld? Zorg hier dan alsnog voor, want je mist een kans (en inzet van middelen) als je het niet doet. Wij gaan graag in gesprek met gemeenten of sportformateurs om een Adviseur Lokale Sport aan te stellen.

Limburgse netwerkbijeenkomst lokaal sportakkoord

Op dinsdag 19 november organiseert Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in samenwerking met NOC*NSF en Huis voor de Sport Limburg een bijeenkomst in de ECI in Roermond. Hier komen wethouders, ambtenaren, Sportformateurs, Adviseurs Lokale Sport en lokale partners die bij de totstandkoming van lokale sportakkoorden betrokken zijn, bij elkaar. Aanmelden voor die bijeenkomst kan hier.

Hopelijk tot dan!

Jack Opgenoord
Directeur

Wil jij op de hoogte blijven van het sportnieuws uit Limburg?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief